Szaman Maddoków(224m)Mocny Maddoks(218m)18:52:14
2021-01-15
Szaman Maddoków(224m)Mocny Maddoks(218m)23:40:36
2020-12-14
Szaman Maddoków(224m)Mocny Maddoks(218m)16:33:53
2020-12-09
Szaman Maddoków(224m)Mocny Maddoks(218m)15:55:12
2020-11-25
Szaman Maddoków(224m)Mocny Maddoks(218m)12:50:21
2020-10-29
Szaman Maddoków(224m)Mocny Maddoks(218m)03:13:27
2020-10-19
Szaman Maddoków(224m)Mocny Maddoks(218m)20:03:13
2020-10-17
Szaman Maddoków(224m)Mocny Maddoks(218m)12:02:30
2020-10-02
Szaman Maddoków(224m)Mocny Maddoks(218m)11:10:57
2020-09-21
Szaman Maddoków(224m)Mocny Maddoks(218m)18:25:25
2020-09-14
Szaman Maddoków(224m)Mocny Maddoks(218m)21:57:18
2020-07-29
Szaman Maddoków(224m)Mocny Maddoks(218m)16:16:47
2020-04-04
Szaman Maddoków(224m)Mocny Maddoks(218m)18:23:59
2020-02-17
Szaman Maddoków(224m)Mocny Maddoks(218m)07:48:10
2020-02-17
Szaman Maddoków(224m)Mocny Maddoks(218m)17:50:13
2020-01-19
Szaman Maddoków(224m)Mocny Maddoks(218m)22:21:23
2020-01-09
Szaman Maddoków(224m)Mocny Maddoks(218m)22:03:21
2020-01-05
0